2. Jakość przestrzeni a jakość inwestowania

Temat Drugiego forum  jest w zasadzie kontynuacją problematyki Pierwszego forum dyskusyjnego – zmienia się jedynie kryterium opisywania patologii zachodzących w przestrzeni. Nowe kryterium to wartość ekonomiczna przestrzeni.

W autorskim projekcie ustawy prawo rozwoju przestrzennego podjąłem próbę usankcjonowania pomijanego dotychczas przez ustawodawcę ekonomicznego wymiaru przestrzeni jakim jest „potencjał ekonomiczny przestrzeni”, który opisuję następująco:

potencjał ekonomiczny przestrzeni to wartość tej przestrzeni wynikająca bezpośrednio z istniejących uwarunkowań lokalizacyjnych, takich jak rodzaj i jakość zainwestowania sąsiedztwa oraz istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej, dostępność komunikacyjna, istniejące zasoby naturalne, cechy struktury funkcjonalno-przestrzennej lub jakość środowiska przyrodniczego.”

W projekcie ustawy wprowadzam obowiązek ochrony walorów ekonomicznych przestrzeni wynikających z jej potencjału ekonomicznego:

przez „ochronę walorów ekonomicznych przestrzeni” uznaje się planowanie rozwoju danej przestrzeni poprzez przeznaczanie jej do określonego ekonomicznego wykorzystania, optymalnego w strukturze funkcjonalno-przestrzennej danej części gminy, nie powodujące pomniejszania potencjału ekonomicznego tej przestrzeni.

Czy tego typu rozwiązania prawne są potrzebne?

Podyskutujmy

Nie znaleziono żadnych komentarzy.