Redakcja portalu kontrurbanista.webnode.com

zaprasza do udziału

w II WIRTUALNYM KONGRESIE ŁADU PRZESTRZENNEGO.

Początek Kongresu 02 stycznia 2012 r.

Główną intencją portalu kontrurbanista.webnode.com, inicjatora i organizatora I Wirtualnego Kongresu Ładu Przestrzennego, zorganizowanego w 2010 roku, pod hasłem: „Ład przestrzenny elementem dziedzictwa i tożsamości”, było przywrócenie do społecznej świadomości marginalizowanej dzisiaj tezy, że destrukcja i dewastacja przestrzeni jest także niszczeniem dziedzictwa definiującego naszą indywidualną i społeczną tożsamość.

Nie rezygnując z kontynuowania dyskusji o wpływie ładu przestrzennego na naszą tożsamość, jako temat rozważań kongresowych w 2012 roku, proponujemy:

„Ład przestrzenny - jakość życia”.

Koniec 2011 roku to, niestety, wciąż pogłębiająca się dezintegracja całej polskiej przestrzeni oraz niekontrolowany, wszechobecny chaos przestrzenny - to jednocześnie, w dalszym ciągu, instytucjonalna niemoc państwa, towarzysząca jej „nieusuwalna” nieskuteczność obowiązującego prawa oraz, co najsmutniejsze, całkowita obojętność wszystkich środowisk instytucjonalnie, bezpośrednio bądź pośrednio związanych z problematyką przestrzenną.

Mimo to wyrażamy głębokie przekonanie, że internetowa formuła a także proponowana problematyka Wirtualnego Kongresu Ładu Przestrzennego pozwoli na zabranie głosu wszystkim zainteresowanym kondycją naszej przestrzeni - natomiast wyrażone w debacie opinie, uwagi, postulaty i wnioski przyczynią się w istotny sposób do szybkiego wypracowania rozwiązań instytucjonalno-prawnych służących przywróceniu ładu przestrzennego i jego skutecznej ochronie.

Dla poszerzenia kongresowych debat o wątek legislacyjny proponujemy autorską ocenę obowiązującej ustawy oraz autorski projekt ustawy planistycznej, przywracającej obowiązkowe plany zagospodarowania przestrzennego i bezwarunkowo znoszącej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (wzzt).

W ramach Kongresu przewidziano wirtualne panele dyskusyjne:

ekspertów, urbanistów, polityków, samorządowców, inwestorów oraz panel społeczny.

Zapraszamy serdecznie do współtworzenia katalogów problematyk poszczególnych paneli dyskusyjnych.

 

PROGRAM KONGRESU

 

I. WIRTUALNY PANEL EKSPERTÓW

Problematyka forów dyskusyjnych Panelu:

1. Ład przestrzenny – utylitarność i estetyka przestrzeni

2. Koszty ekonomiczne chaosu przestrzennego

3. Koszty społeczne chaosu przestrzennego

WNIOSKI KOŃCOWE

 

II. WIRTUALNY PANEL URBANISTÓW

Problematyka forów dyskusyjnych Panelu:

1. Profesjonalizm urbanistów a jakość przestrzeni

2. Ile odpowiedzialności zawodowej za przestrzeń?

3. Interdyscyplinarność planowania czy planisty?

4. Planowanie „doktrynalne” czy „pragmatyczne”?

WNIOSKI KOŃCOWE

 

III. WIRTUALNY PANEL POLITYKÓW

Problematyka forów dyskusyjnych Panelu:

1. „Mieszkania, głupcze” – ponadpartyjny program polityczny

WNIOSKI KOŃCOWE

 

IV. WIRTUALNY PANEL SAMORZĄDOWY

Problematyka forów dyskusyjnych Panelu:

1. Polityka przestrzenna gminy a finanse publiczne

2. Konflikty przestrzenne w polityce przestrzennej gminy

WNIOSKI KOŃCOWE

 

V. WIRTUALNY PANEL INWESTORÓW

Problematyka forów dyskusyjnych Panelu:

1. Ład przestrzenny - warunek czy cel inwestowania?

2. Jakość przestrzeni a jakość inwestowania

3. Inwestowanie w gminie – inwestowanie w gminę

WNIOSKI KOŃCOWE

 

VI. WIRTUALNY PANEL SPOŁECZNY

Problematyka forów dyskusyjnych Panelu:

1. Jakość sąsiedztwa a komfort życia

2. Prawo do ładu przestrzennego a prawo własności

3. Przestrzeń lokalna  w przestrzeni ponadlokalnej

4. Jakość przestrzeni w budżecie rodzinnym

WNIOSKI KOŃCOWE

 

Oprócz udziału w dyskusjach na forach poszczególnych Paneli formuła Kongresu przewiduje  także  możliwość wypowiedzi w formie autorskich referatów, które można przesyłać (wyłącznie w formie elektronicznej) na adres: wirtualnykongres@gmail.com.

Przesłane referaty – objętości maksymalnie do 6000 znaków z podaniem autora i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na publikację na kongresowym portalu – zostaną umieszczone w zakładkach tematycznych Paneli.